You are currently browsing the category archive for the ‘Flottan’ category.

båtar

Inlägget blir mycket kort idag. Bilden ovan har tidigare dykt upp i twitterflödet men duger väl som illustration  till det omfattande materielanskaffningsprogrammet GPV-2020 som för närvarande pågår. GPV-2020 sträcker sig över perioden 2011-2020 och kommer bedömt att följas av ett lika ambitiöst program. Men vad GPV-2030 har i sin linda vet nog ingen än.

När man studerar bilden skall man ha klart för sig att det enbart rör sig om de byggprojekten som är pågående eller avses starta under 2013.  De färgade rutorna illustrerar statusen på fartygsbygget, där grönt innebär att fartyget är skrovklart och kan sjösättas. Gult innebär att fartyget ligger på slipen och byggs. Orange påvisar att förberedelser har officiellt satts igång för att kölsträckning skall ske med mål att sjösättning angivet år. Vidare tar illustrationen enbart upp ytstridsfarttyg, ubåtar och landstigningsfartyg. Dem oerhört viktiga förmågan till underhåll faller härmed bort ur betraktarens synfält. De fartyg som vars sjösättning i dagsläget är planerad till efter 2015 är alltså inte med.

Vissa uppgifter behöver dock uppdateras i bilden, såsom att att två stycken robotubåtar i Boreij-klassen kommer att kölsträckas under 2013.

Ubåtsräddningsfartyg projekt 21300 Igor Belousov

I veckan ”sjösattes” eller med andra ord överfördes till flytdocka ubåtsräddningsfartyget Igor Belousov vid Amiralitetsvarvet i S:t Petersburg. Fartyget är det första i sin klass och kommer att följas av minst tre stycken likadana skepp som kommer att baseras vid var och en av de fyra flottorna med ubåtar.

Tillskottet är mycket välkommet då man idag har stor brist på ubåtsräddningsresurser.

Fartyget kölsträcktes den 24 december 2005 och är nu  efter sju år på stapelbädden skrovfärdig. Bygget har kantats med diverse problem, bland annat finansiering. Fartyget saknar än så länge överbyggnad, något som tillkommer efterhand. Observationsplatsen har ingen uppgift om var överbyggnaden tillverkas, dvs om det sker på plats eller om den tilltransporteras från underleverantör likt 20380-klassen.

Deplacementet är på 5300 ton och längden är 105 meter. Med en besättning på 99 man och en räckvidd på 3000 sjömil har fartyget en uthållighet på 30 dygn.

Fartyget utrustas med ubåtsräddningsfarkost projekt 18271 Bester-1 samt två stycken miniubåtar ARS-600 från den skotska firman DIVEX.

Igor Belousov kommer förmodligen att baseras vid Norra Flottan.

Observationsplatsen har skrivit tidigare om Igor Belousov här. Andra resurser som har tillkommit nyligen är fartyget Zvezdochka, som dock inte är lika specialiserad som 21300-klassen med tryckkammare och ubåtsräddningsfarkost.

20120621-171132.jpg

…är en gammal klassiker med Monica Z som förmodligen ligger på några spellistor hos läsarna i sommar. Att angöra en brygga är också en sjöterm där det innebär att lägga till flytetyget mot just en brygga.

Bryggan är även en del av överbyggnaden på ett fartyg och skall för alldel inte förväxlas den andra bryggan. På bilden ovan syns just bryggan med resterande del av överbyggnanden klar för leverans till det senaste fartyget i korvettklassen 20380 som för närvarande byggs i Komsomolsk-on-Amur.

Skroven byggs på två varv medans överbyggnaderna tillverkas av Mellan-Nevavarvet utanför S:t Petersburg. Observationsplatsen snappade upp förra sommaren en annan transport då Boikijs överbyggnad tog vattenvägen till Severnayavarvet. Härnäst väntar en längre transport till ryska Fjärran Östern och Sovershennys väntande skrov.

20120601-202002.jpg

Idag var det roll out på Yantarvarvet i Kaliningrad för forskningsfartyget Yantar i 22010-klassen. Fartyget kölsträcktes den 8 juli 2010 och fördes ut på slipen idag för att kunna färdigställas inför sjösättning under sent 2012 eller tidigt 2013. Fartyget har ett deplacement på 5320 ton och har en längd på 108,1 meter och skall levereras i maj 2013 till den ryska flottan. Fartyget passar väl in för prospektering och djuphavsforskning i arktiska vatten, helt i linje med ryska ambitioner.

20120601-202010.jpg
Miniubåt Konsul vid testerna i Atlanten i maj 2011

Fartyget kommer att vara utrustat med två miniubåtar, projekt 16810 Rus och  projekt 16811 Konsul för djuphavsforskning med max dykdjup på 6000 meter.  Båda ubåtarna har byggts på Amiralitetsvarvet i S:t Petersburg och testades i maj 2011 med hjälp av ubåtsbärgningsfartyget Zvezdochka. Besöket i Östersjön uppmärksammades av Observationsplatsen här

Det är även på plats för en korrektion i ett tidigare inlägg. Yantar ligger på samma slip som Ivan Gren tidigare låg på. Det är därmed samma skepp som syntes i bakgrunden i detta inlägg.

20120520-211201.jpg

En vanlig Ka-27PL avsedd för ubåtsjakt.

Den ryska flottan har lagt en beställning på modifierade HELIX-helikoptrar för sina fartyg. Modellen i denna beställning kallas Kamov Ka-27M och är avsedd att användas för ubåtsjakt och ytstridsuppgifter. Den nya varianten kan förutom bära det gamla bestyckningsalternativet även beväpnas sjömålsrobot AS-20 KAYAK/Kh-35 URAN, ubåtsjaktrobot APR-3, styrd sjunkbomb KAB-250PL. Räckvidden har även ökats med hjälp av extratankar. Helikoptern är även utrustad med Kopyo-A radar som arbetat på X-bandet samt ledningssystem AT-E.

Storleken på beställningen är inte avslöjad men tidigare uppgifter gör gällande att ett 70-tal helikoptrar av modellerna Ka-27M och trupptransportvarianten Ka-29M kommer att beställas. Ka-27M bedöms komma i tjänst 2015.

Om det även blir modifierade flygräddningshelikoptrar är ännu oklart.

20120327-225003.jpg

På den ryska siten http://www.forums.airbase.ru har det publicerats en intressant bild på den fjärde korvetten i Steregushchij-klassen. Stoikij skall under året sjösättas och kommer att göra sina tre systerskepp Steregushchij, Soobrazitelnij och Boikij sällskap i Östersjön.

Fartygsklassen byggs bland annat på Severnayavarvet i S:t Petersburg för bland annat Östersjö och Svartahavsflottorna.

Av korvetterna är 530 Steregushchij och 531 Soobrazitelnij levererade till flottan medan Boikij kommer att levereras senare i år och antagligen få nummer 532. Stoikij kommer då följdaktligen få nummer 533 när den kommer i ryska flottan under 2013.

20120211-232458.jpg

Som de flesta känner till byggs det för närvarande en hel del örlogsfartyg för den ryska flottan för närvarande. Ett av de varv som står för produktionen är Yantarvarvet i Kaliningrad där sex fregatter i 11356M/KRIVAK IV-klassen och lika många landstigningsfartyg i 11711 Ivan Gren-klassen skall byggas.

Bilden ovan visar just de två exemplar som står på tur att under 2012 sjösättas och skall vara tagen nu i januari. Det bortre fartyget är Amiral Grigorovich som påbörjade i december 2010 och skall levereras under 2013. Just nu pågår arbetena med att montera stäven på fartyget vilket den observante kan ana. Det hitre fartyget är landstigningsfartyget Ivan Gren, som efter många år på slipen börjar till bli färdig. En av de yttre skillnader man kan se sedan tidigare är att målningen av skrovet har påbörjats. Ivan Gren lastar ett stridsvagnskompani (13 vagnar) alternativt tre skyttekompanier med pansarterrängbilar (36 stycken) samt 300 man.

Lavettsystemet UKSK finns på både 22350 och 20385-klasserna

Severnayavarvet i S:t Petersburg kommer på onsdag att kölsträcka två stycken nya ytstridsfartyg för den ryska flottan. Det rör sig om en fregatt och en korvett ur klasserna 22350, Amiral Golovko/Адмирал Головко samt 20385 Gremiashtjij/Гремящий.

För närvarande byggs det två stycken fregatter av typen 22350 på varvet, varav den första, Amiral Gorshkov kommer att levereras senare i år samt tre stycken korvetter i 20380-klassen. Gremiashtjij blir den första uppgraderade i 20385-klassen som byggs på Severnayavarvet och kommer förses med den vertikala robotlavetten UKSK för robotsystem Klub.Av de tre pågående byggnationerna i 20350-klassen kommer två av dem att hamna i Östersjön.

20120118-220457.jpg

Siten www.flot.com rapporterar att Norra Flottans flygdivisioner ökade sin flygverksamhet under 2011. För 7050.flygbasen i Severomorsk med ubåtsjaktflygplanet Il-38 MAY ökade flygtiden med 35% och ubåtsjakthelikopterdivisionen med Ka-27 HELIX var motsvarande siffra 15%.

Förutom att öka den generella flygtiden har även flygförbanden ökat sina mörkerflygningar samt bedrivit ett icke specificerat antal stridsskjutningar med ubåtsjaktvapen och mot markmål.

Det är intressant att notera ökningen av flygtidsuttaget som har skett under 2011 jämfört med tidigare under 2000-talet. Ökningen finns i allt från strategiskt bombflyg, lufttankningsförband, jakflyg och till nu även marinflyg.

Flygstridskrafter är den resurs som är lättast att flytta på till olika insatsområden koch med vår närhet till internationellt luftrum och ryskt territorium borde detta påverka svensk luftbevakning och nyttjandet av incidentberedskap. På Folk & Försvars konferens i veckan ansåg ÖB att man skulle överväga en gemensam nordisk incidentberedskap.

Vem vet, om några år kanske det finns en Nordic Air Policing och svenskt flyg uppvaktar ryska ubåtsjaktflygplan i Norra Ishavet?l

20120114-032717.jpg

Tidningen Rossiskaja Gazeta rapporterar från en intervju med chefen för Östersjöflottan, Viceamiral Viktor Chirkov om en kommande nybyggnation av ubåtsfaciliteter på örlogsbasen i Baltijsk.

För närvarande finns Östersjöflottans ubåtar endast på Kronstadtbasen i Finska viken. En utbyggnad av baseringsmöjligheterna kan innebära flera olika saker; kommer man flytta hela eller delar av ubåtarnas ordinarie basering till Baltijsk, kommer man att operera mer frekvent i södra Östersjön och därmed har behov av en framskjuten underhållsbas eller kommer man utöka ubåtsflottan och därmed finnas baserad på två ställen? Oavsett föregår en sådan utbyggnad ett förändrat mönster avseende nyttjandet av ubåtsförbanden i Österhavet.

Vidare skall man renovera ”kilometrar” av pirar och kajer för att utöka kapciteten i hamnen tillsammans med omfattande muddringsarbeten, något som har påtalats tidigare. För övrigt ingår även muddring av inloppet till staden Kaliningrad som en förutsättning för den planerade moderniseringen och utbyggnaden av Yantarvarvet.

För flygets del kommer det ske en utbyggnad av den viktigaste jaktflygbasen i enklaven, Chkalovsk där bland annat 7000.flygbasgruppen har Su-27 FLANKER baserade. Vad som skall byggas ut är inte känt, men förmodligen kan det ha göra med en kapacitetsökning av basen. Den har idag en rullbana och två stycken större uppställningsområden för flygplan förutom ett 50-tal uppställningsfickor.

Som grädde på moset nämner även Viktor Chirkov att utplaceringen av det tunga luftvärnsrobotsystemet S-400 är klar och att förbandet snart kan sättas i aktiv tjänst…

20120112-175117.jpg
Norra Flottan, baserad i Murmansk har under 2011 fått en omfattande materieltillförsel avseende fordon, framför allt lastterrängbilar. Under det gångna året har det levererats drygt 400 nya fordon till de markenheter som tillhör flottan. I dessa ingår till exempel basorganisationen vid flottbaserna i Severomorsk och runt hela Kolaviken men även 61. marininfanteribrigaden och de två fristående 317. och 318. marininfanteribataljonerna. Vilken typ av fordon som leverades avslöjas inte förutom att bland leverantörerna märks Kamaz och Ural. Leveranserna enbart under 2011 var tre gånger så hög som under de senaste åren, vilket innebär att materielförnyelsen för de arktiska förbanden tog ett ordentligt kliv framåt med detta.

Mer att läsa om detta kan man göra bland annat på www.lenta.ru

Samtidigt gör sig försvarsutskottets ordförande, Peter Hultqvist (S) bort sig när han inte kan räkna vid ett besök på F21…

Det ska ju vara två om inte till och med tre arktiska brigader på Nordkalotten!

I september 2010 skrev Observationsplatsen om den ryska utbyggnaden av baseringsmöjligheter för sjöstridskrafter i Medelhavet och Svarta Havet.

När det gäller Medelhavet är det den gamla sovjetiska örlogsbasen i den syriska hamnstaden Tartus som för närvarande byggs ut. Hur långt arbetena har kommit är inte känt, men enligt uppgift är en arbetsstyrka om 400 man sysselsatta med byggarbeten på plats. Om det är rysk arbetskraft eller lokalanställda har Observationsplatsen ingen uppgift om. Tartus är dagsaktuellt genom att den ryska hangarfartygsstridsgruppen med Kuznetsov är på plats för tillfälet.

I Svarta Havet byggs för närvarande hamnen i Novorossiysk, ca 25 mil NV om den kommande OS-orten Sotji, ut med imponerande hastighet. På bloggen http://azlok.livejournal.com/325368.html publiceras bilder från utbyggnaden av kajerna för både den civila och militära hamnen. Basen skall komplementera den ryska örlogsbasen i Sevastopol som ligger på ukrainskt territorium och som man formellt hyr av den ukrainska staten till och med 2042. Dock ligger den fortfarande på utländskt territorium vid ett hav som man har kust vid…

20120110-224347.jpg
Utbyggnad av kaj 3

Basen kommer förutom att kunna ge stöd i form av drivmedel och personal för underhåll kunna genomföra större översyner av fartyg då man kommer bygga ett antal större torrdockor. Budgeten för utbygganden ligger för närvarande på 92 miljader rubel vilket motsvarar mellan tummen och pekfingret ca 20 miljarder svenska kronor

Med denna baseringsmöjlighet frigör sig Ryssland från att sitta i det ukrainska knät i ett havsområde som är strategiskt viktigt.

R-187 under Flottans dag i Baltijsk sommaren 2011

Attackkorvett R-187 kommer den 19 januari att få ett riktigt namn vid en dopceremoni i Baltijsk som är fartygets hemmahamn. Då kommer R-187 att få namnet Zarechny/Заречный. R-187/Zarechny är ett ytstridsfartyg ur Tarantul III-klassen/projekt 1241-RE och sjösattes i slutet av 1980-talet.

Fartygsklassen har ett deplacement på 480 ton och en längd på 56 meter. Med hjälp av de två gasturbinerna kommer fartyget upp i drygt 32 knop. Beväpningen består av fyra stycken sjömålsrobot SS-N-2 STYX  Utöver detta finns luftvärnsrobotsystem SA-N-5 vilket är inget mer än den handburna luftvärnsroboten SA-7 GRAIL. Här finns dock en enkel uppgraderingsmöjlighet då man enkelt kan byta ut systemet mot den betydligt modernare SA-24 GRINCH. För närluftvärn finns två stycken 30mm AK-630 luftvärnskanoner av Gatling-typ på akterdäck. På fördäck finns en 7,6cm allmålspjäs AK-176.

I Östersjöflottan finns det i dagsläget sju stycken Tarantulfartyg, varav fem stycken är av den senaste Tarantul III-klassen. Mer om Östersjöflottans fartyg har Observationsplatsen skrivit lite här

Denna BL-680 ligger jämsides med den nya bevakningsbåten Grachonok och tillhör Östersjöflottans PDSS.

RIB-båt BL-680 är framtagen främst för marinens specialförband, där bland annat deras bassäkförband, PDSS ingår. Andra enheter som kan använda båten är  attackdykarförbanden OMRP och marininfanteriets spaningsförband. Båten har en  längd på 6,8 m och en bredd på. 2,5 m. Högsta hastighet är  25 knop och räckvidd på 110 sjömil. Båten lastar 8 personer och visades upp offentligt för första gången på den sjömiltära mässan i S:t Petersburg 2011

11356-klassen är utrustad med åtta vertikala lavetter av UKSK-typ för sjömåls-, ubåtsjakt- eller markmålsrobotar.

Som Observationsplatsen skrev i juni kommer det att byggas ytterligare tre fregatter i 11356M-klassen av USC-koncernen. Det bekräftas nu av RiaNovosti som idag rapporterar om att ordern är underskriven. För närvarande bygger man en första serie till den ryska flottan om tre fartyg på Yantarvarvet i Kaliningrad och förmodligen kommer man att helt enkelt förlänga den serien med tre skepp till.

11356M-klassen har en längd på 125 meter och ett deplacement på drygt 4000 ton. Fartyget kan användas för både ytstrids- och ubåtsjaktuppgifter.

Det senaste skeppet i serien man kölsträckte var Amiral Essen, vilket skedde den 8 juli i år.

Kommersant skrev tidigare om den förestående beställningen och nämner även att tre strycken diesel-elektriska ubåtar i den modifierade Kilo-klassen 636 Varshavyanka beställs av Amiralitetsvarvet i S:t Petersburg.

I ny kostym. Amiral Kuznetsov har fått en ljusare färg i samband med den senaste ommålningen 2010

För närvarande pågår en intensiv övningsverksamhet i Ryssland med fokus på Arktis. Nästa vecka kommer USA med en annan övning.

Norra Flottan bedriver för närvarande en större förbandsövning där syftet är att trimma samverkan mellan olika funktioner som ytstridsfartyg, ubåtar, strategisk bombflyg samt markförband med både luftvärn och markstridsenheter ingår. I detta tvinslag visas landstigningsövning med 61. marininfanteriregementet som avslutas med en samverkan med stridsvagnsförband ur 200. motoriserade brigaden från Pechenga. Inslaget är intressant i två aspekter. Det första är man även här använder man sig av UR-77 Meteorit som mekaniserad minröjningsresurs (01:08 in i filmen) och det andra, nog så viktigt. Man samverkar här med markstridskrafter ur armén och på så sätt väver ihop de två vapenslagen. I tidigare övningsverksamhet under senare år har dessa moment varit skilda åt rent fysiskt på grund av förutsättningarna för övningsområdet. Övningen kommer att pågå in i nästa vecka

Samtidigt kommer USA att genomföra en stabsövning 13-16 september med fokus på Arktis. Syftet med FLEET ARCTIC OPERATIONS GAME 2011 är att identifiera utvecklingsmöjligheter för den amerikanska flottan att agera i och omkring det arktiska området.

Båda övningarna kommer att ge underlag för fortsatt förbandsproduktion och utveckling av förmågor, särskilt för USAs del men även för Ryssland. Vissa av erfarenheterna kommer att synas rent fysiskt då enheterna kommer få ny utrustning och materiel, men även nya typer av övningar i framtiden där arméförbanden kommer att synas mer tillsammans med marinstridskrafter..

Dagestan vid rustningskajen vid Zelenodolskvarvet

Fregatt 11661K Dagestan

I april skrev Observationsplatsen om att Dagestan förbereddes för sjösättning. Nu är den i sjön, men det har varit lite dåligt med bilder från Zelenodolsk i Tatarstan men till slut dök det upp en serie.

11661-klassen är en serie lätta fregatter avsedda främst för Kaspsiska Havet främst avsedda för ytstridsuppgifter. Fartyget har ett deplacement på 1930 ton och är 102 meter lång. Fartyget har en bestyckning om åtta stycken lavetter med sjömålsrobot Kh-35 Uran/SS-N-25 SWITCHBLADE som är den ryska motsvarigheten till RBS 15. För att att kunna ta sig an luftmål finns ett luftvärnsrobotssytem 9K33 OSA-M/SA-N-20 GECKO samt en 7,62cm allmålskanon AK-176 och två 30mm luftvärnskanon AK-630. Utöver dessa system finns det även fyra stycken  53,3cm torpedtuber , ett ubåtsjaktraketsystem RBU-600 samt kapacitet att lägga upp till 20 minor. Dagestan kölsträcktes redan 1994 och har som resultat av de ekonomiska svårigheterna under 1990-talet blivit rejält försenad.

Modellen har exporterats till Vietnam under beteckningen 11661E. Två fartyg togs i tjänst i mars och augusti 2011. Det första ryska fartyget, Tatarstan är även flaggskepp i Kaspiska flottiljen

Besök i örlogshamnen i Björkö av en korvett ur 21630-klassen lördagen den 27 augusti i år som antas vara RFS 161 Machatkjala

Nä, rospiggarna behöver inte sätta kaffet i halsen. Det Björkö som nu är aktuellt är mer känt som Primorsk i dagens samhälle och ligger utanför Viborg i Finska viken. Besöket antas vara den  senaste korvetten ur 21630-klassen Buyan. Tidigare har två fartyg levererats från Almaz-varvet i S:t Petersburg, RFS 101 Astrakan och RFS 702 Volgodonsk. Ytterligare ett fartyg byggs på Almazvarvet och som inte har levererats, Machatkjala/Махачкала. Fartyget befinner sig tydligen på sjöprov i sensommarvärmen innan det skall leveras senare under hösten till den Kaspiska flottiljen som de två andra fartygen tillhör. Att notera, bilden visar att kanontornet på fördäck ännu inte är monterat.

Ytterligare tre individer är under byggnation, varav den senaste , Veliki Ustyug kölsträcktes samma dag som fotot ovan på varvet i Zelenodolsk som fortsätter att bygga fartygsklassen

Observationsplatsen har skrivit lite mer om klassen härhär och här

Ibland dyker den ryska Östersjöflottan, Балтийский флот, upp i diskussioner på nätet och i vardagliga samtal. Som en lättare orientering kommer här en enklare sammanställning av Östersjöflottans ytstridsfartyg, ubåtar samt landstigningsfartyg. Sammanställningen är inte komplett då bland annat stödfartyg saknas, men den innehåller de viktigaste individerna som idag finns i Östersjön. I vissa fall är det utmärkt då individer kommer att levereras senare i år – eller ännu längre fram . I dagsläget, 9 augusti 2011 finns det 51 stycken aktiva fartyg upptagna nedan, men då saknas stödfartyg, bevaknings- och bogserbåtar.

Vill man läsa lite mer om Östersjöflottan gav FOI ut rapporten ”Ryssland Östersjömarin – utveckling och uppgifter” 2008. Trots att den har några år på nacken ger den hyfsat aktuell bild av läget.

Den som mer info och som vill fylla på eller ändra en felaktig uppgift, lägg in det som som kommentarer så åtgärdas det efterhand

Som källmaterial på denna sammanställning har använts de ryska siterna forums.airbase.ru samt warfare.ru

Ytstridsfartyg (25 stycken);

Östersjöflottans flaggskepp, RFS 610 Nastojtjivyj

Jagare Projekt 956/Sovremennyklassen
RFS 610 Nastojtjivyj/Настойчивый Flaggskepp
RFS 620 Bespokojnyj/Беспокойный

RFS 712 Neustrashimy med två stycken amerikanska Ticonderoga-kryssare i bakgrunden


Fregatt projekt 11540/Neustrasjimyjklassen
RFS 712 Neustrasjimyj/Неустрашимый
RFS 727 Jaroslav Mudrij/Ярослав Мудрый

Enligt upppgift kan Amiral Gorskov att hamna i Östersjön


Fregatt projekt 22350/Amiral Gorshkovklassen
Sovjetflottans Amiral Sergej Gorshkov/Адмирал флота Советского Союза Горшков, levereras under 2012-2013

Krivak I fregatten Pylkij i hamnen

Fregatt projekt 11352/Krivak I-klassen
RFS 702 Pylkij/Пылкий

Fyra stycken korvetter i Steregushchyklassen kommer att hamna i Östersjön.

Korvett projekt 20380/Steregushchijklassen
RFS 530 Steregushcij/Стерегущий
RFS 531 Soobrazitelny/Сообразительный
RFS 532 Boikij/Бойкий, levereras under 2011
RFS 533 Stoikij/Стойкий, levereras under 2012

De fyra robotbåtarna Zyb, Passat, Livien och Geyser ur Nanuchka III-klassen i hamnen i Baltijsk

RFS 555 Geyser


Robotbåt projekt 12341/
Nanuchka I–klassen
RFS 560 Zyb/Зыбь
RFS 555 Geyser/Гейзер

Passat under Marinens dag den 31 juli 2011 i Baltijsk


Robotbåt projekt 12341
/Nanuchka III–klassen
RFS 570 Passat/Пассат
RFS 551 Livien/Ливень

RFS 308 Zelenodolsk ur Parchimklassen ute på Östersjön

Ubåtsjaktfartyg projekt 1331-M/Parchimklassen
RFS 304 Urengoy/Уренгой (108.ubjbat KRONSTADT)
RFS 308 Zelenodolsk/Зеленодольск (108.ubjbat KRONSTADT)
RFS 311 Kazanets/Казанец (108.ubjbat KRONSTADT)
RFS 245 MPK-105/МПК-105
RFS 218 Aleksin/Алексин
RFS 243 MPK-227/МПК-227
RFS 232 Kalmukir/Калмыкия


Sex av Östersjöflottans sju Tarantulbåtar fångade på en och samma bild

Attackkorvett projekt 1241/Tarantul I-klassen
RFS 819 R-47
attackkorvett projekt 1241/Tarantul II-klassen
RFS 833 R-257

RFS 855 under Marinens dag den 31 juli 2011 i Kaliningrad


Attackkorvett projekt 1241
/
Tarantul III-klassen
RFS 825 R-291 Dimitrovgrad/Димитровград
RFS 852 R-129
RFS 855 R-187 Zarechny/Заречный
RFS 870 R-2
RFS 874 R-293 Morshansk/Моршанск

Ubåtar (3 stycken);

Östersjömarinens båda Kiloubåtar vid kajen i Kronstadt. RFS 453 Viborg närmast och bortom den ligger 487


Ubåt projekt 877 /Kilo-klassen
RFS 453 Viborg/Выборг B-227

RFS 487 vid piren i Krohnstadt utanför S:t Petersburg 2003

Ubåt projekt 877 EKM/ Kilo-klassen
RFS 487 B-806 Dimitrov/Дмитров

Ubåten Sankt Petersburg kan komma utrustas med en så kallad AIP motsvarande det vi har på vår Gotlandklass

Ubåt projekt 677 /Lada-klassen
B-585 Sankt Petersburg/Санкт-Петербур

Landstigningsfartyg (9 stycken);

Landstigningsfartyget RFS 102 Kaliningrad

Landstigningsfartyg projekt 775 /Ropucha II-klassen
RFS 127 Minsk/Минск (BDK-43)
RFS 102 Kaliningrad/Калининград (BDK-58)
RFS 110 Alexander Shabalin/ Александр Шабалин (BDK-61)

Landstigningsfartyg RFS 130 Korolev ur Ropucha III-klassen

Landstigningsfartyg/ Ropucha III-klassen
RFS 130 Korolev/Королёв (BDK-61)

Pomornikklassen är världen största svävare. Här är det RFS 770 Evgenii Kocheshkov som dundrar fram

Landstigningsfartyg projekt 12322/Pomornik-klassen
RFS 770 Jevgenij Kotjesjkov/Евгений Кочешков MDK-50
RFS 782 Mordovija/Мордовия MDK-94

Östersjöflottans enda Sernabåt, RFS 747 vid kajen i Baltijsk. Akteröver ligger de två Ondatralandstigningsbåtarna

Landstigningsfartyg projekt 11770/Serna-klassen
RFS 747 D-67

Lägg till mediaOndatra 746 i bakgrunden när en BTR-80 ur marinfanteriet landstiger. Notera säk-båten.

Landstigningsbåt projekt 1176/ Ondatra-klassen
RFS 746 D-465
RFS 799 D-325


Minsvepare (12 stycken);

Alexej Lebedev vid kajen i Baltijsk sommaren 2009

Minsvepare projekt 12650/Sonyaklassen
RFS 522 Sergej Kolbasiev/Сергей Колбасьев (BT-213)
RFS 505 Alexej Lebedev/Алексей Лебедев
RFS 510 BT-230
RFS 501 BT-212
RFS 560 BT-44 (22.minsvepbat KRONSTADT)
RFS 561 BT-115 (22.minsvepbat KRONSTADT)

Minsvepare ur Lidaklassen. Bakom aktern ligger en minsveparen RFS 505 Alexei Lebedev ur 12650-klassen

Minsvepare projekt 10750/Lidaklassen
RFS 348 RT-248
RFS 239 RT-252
RFS 206 RT-249
RFS 302 RT-231
RFS 210 RT-273
RFS 316 RT-57


De tre Olyaminsveparna ligger vid kajen i Baltijsk sommaren 2011

Minsvepare projekt 12592/Olyaklassen
PT-254
PT-139
PT-141

Minsvepare projekt 1258/Jevgenjaklassen
RFS 259

Bevakningsbåtar:

Bevakningsbåt projekt 21980 Grachonok-klassen
RFS 889 Grachonok

20120501-223915.jpg

Bevaknings och arbetsbåt projekt 1415 Flamingo

RFS 886

RFS 888

RFS XXX

Signalspaningsfartyg (4 stycken);

Feodor Golovin vid hamnen i Baltijsk


Signalspaningsfartyg projekt 864/
Vishnayaklassen
RFS Feodor Golovin/ SSV520
RFS Vasily Nikitich Tatischev /SSV 231


Zhigulevsk fångar radiovågor ute på Östersjön

Signalspaningsfartyg projekt 503R/Alpinist-klassen
RFS Zhigulevsk/ЖИГУЛЕВСК (GS19)
RFS Syzran/СЫЗРАНЬ (GS39)

Nikolai Matusevich


Sjömätningsfartyg projekt 862/II Yug

RFS Nikolai Matusevich/Николай Матусевич

GS-525

Sjömätningsfartyg Vinogradklassen
GS-525

GS-403 och GS-400 i hamnen

Sjömätingsfartyg projekt 872 Finik-klassen
GS-270
GS-388
GS-399
GS-400
GS-403

GS-204 vid kajen i Viborg augusti 2009

Sjömätingsfartyg projekt 871 Biya-klassen
GS-204
GS-107

[Foto saknas]

Sjömätingsfartyg projekt 861 Moma-klassen
Andromeda

Sibiriakov

Sjömätingsfartyg projekt 873 Sibiryakov-klassen
RFS Sibiryakov

Sjömätningsfartyg 16611-klassen
GS-439

Sjömätningsfatyg 19910-klassen
Vaigach/Вайгач

Underhålls och stödfartyg;


Underhållsfartyg Alexander Pushkin

Bränslefartyget Barguzin som dock tillhör Stilla Havsflottan. Dock så tillhör Selenga samma klass. Om någon har en bild på Selenga mottages den tacksamt.


Bränslefartyg projekt 1541 Luzaklassen
Selenga/Селенга


Skolskepp;


Skolfartyg projekt 887/Smolnijklassen
RFS 200 UK Perekop/УК Перекоп
RFS 210 UK Smolnij/УК Смольный

Bogserbåtar

Bogserbåt projekt 737K
RB-2
RB-11
RB-17
RB-20
RB-48
RB-52
RB-192
RB-245
RB-250
RB-255

MiG-29KUB med UPAZ-MK flygtankningskapsel tillsammans med en MiG-35 inför en flygtankning

MiG-29K/KUB FULCRUM är den hangarfartygsbaserade versionen av jaktplanet. Man kommer att beställa 24 exemplar under den kommande flygutställningen MAKS-2011 i Moskva i slutet av augusti. De avser att ersätta de nu i tjänst Su-33 Flanker-D. Liksom Flanker har de kraftigare landningsställ, bromskrok, uppfällbara vingar och andra anpassningar till att baseras ombord på fartyg. En av anledningarna till att man väljer MiG-29K är att typen produceras för Indien och genom att förlänga serien får man en i omständigheterna billigt flygplan.

MiG-29K är även ett mångsidigt flygpland och en av dessa är att kunna fungera som tankflygplan och på så sätt kunna sträcka räckvidden på det hangarfartygsbaserade flygplanen. I den rollen har planet en UPAZ flygtankningskapsel under den centrala vapenbalken och fyra stycken extratankar under vingarna.

MiG-29K kan även genomföra en rad andra uppgifter;

  • Allväderskapacitet för attackuppdrag med precisionsvapen
  • Luftförsvar
  • Eskort
  • Flygunderstöd (CAS)
  • Luftvärnsbekämpning (SEAD)
  • Sjömålsbekämpning
  • Spaning
  • Stridsledning

Lufttankningskapsel UPAZ-MK

Observationsplatsen twittrar

Arkiv

Kategorier

NÅGRA BRA BLOGGAR

Observationsplatsen gillar

Militära diskussionsforum av intresse