De väpnade styrkorna genomgår för närvarande en omfattande organisationsförändring, både på hög och låg nivå.

En av de större förändringarna är omorganiseringen till brigader från den tidigare regementesorganisationen. Organisationsstrukturen ovan är ett av förslagen och skall inte ses som en absolut sanning, men den ingår så att säga inom skjutgräns vänster – skjutgräns höger i omstruktureringprocessen och man har övat med strukturen under 2010.

Vad ingår i brigaden och vad är dess viktigaste komponenter?

Brigadstab med brigadstabskompani
Signalbataljon med ett stabsledningskompani och ett radiolänkkompani samt en EW-pluton.

En stridsvagnsbataljon med fyra stridsvagnskompanier om 10 stridsvagnar (T-72, T-80 eller T-90), totalt 41 strv

Tre skyttebataljoner med tre skyttekompanier om 10 stridsfordon var (BMP-2, BMP-3, BTR-80 eller MT-LB), totalt 90 stridsfordon och ett understödskompani per bataljon med 6 st 12 cm granatkastare (2B11 eller 2S12) eller 6 st 8cm granatkastare(2B14). I understödskompaniet finns även en granatsprutepluton med 6 stycken granatsprutor (AGS-30) samt bataljonens pansarvärnspluton med 6 stycken pansarvärnsrobotsystem (AT-4 SPIGOT, AT-13 SAXHORN-2 eller AT-14 SPRIGGAN) samt en spaningspluton (1 st BMR-K och 2 st BMP eller 3 st BTR), totalt 9 stridsfordon per kompani eller 27 på de tre bataljonerna. Förutom dessa finns det pionjärpluton, transportpluton samt sjukvårdpluton på understödskompaniet.

Två bandhaubitsbataljoner med tre pjäskompanier om 6 bhaub (15,2cm bhaub 2S3M eller 2S19 Msta-S alternativt 12,2cm bhaub 2S1) Totalt 18pjäser/bat eller 36/brigad

Raketartilleribataljon med tre pjäskompanier med vardera 6 rakartpj (BM-21)

Pansarvärnsbataljon med två pansarvärnsrobotkompanier med totalt 9-12 pvrbsystem AT-5 eller AT-6. och ett pansarvärnskanonkompani med pansarvärnskanon MT-12. Materielen i de två robotkompanierna skall bli ersatta med 12 st pansarvärnsrobotsystem 9P162 Kornet-T samt att pansarvärnskompaniets MT-12 blir ersatt med pv/ustödsvagn 2S25 SPRUT-SD

Luftvärnsrobotbataljon med tre luftvärnsrobotkompanier ( 4st SA-8 GECKOSA-15 GAUNTLETeller 2st SA-11 GADFLY) Totalt 12 eller 6 lvrbsystem

Luftvärnsrobotkanonbataljon med lvrbkvkomp (6st 2S6 Tunguska) samt ett lvrbkomp (6st SA-13 GOPHER) ett lätt lvrbkomp (27 st SA-14 GREMLIN)

Spaningskompani med (4 BMR-K och 6 st BMP eller 10 st BTR)

Prickskyttepluton

CBRNkompani

Ingenjörsbataljon med pionjär-, förbindelse, byggnads- och  tekniska kompanier.

Verkstadsbataljon med två stridsfordonreparationskompanier, ett vapenreparationskompani, ett elreparationskompani samt bärgningskompani.

Underhållsbataljon med tre transportkompanier, en underhållskompani samt ett sjukvårdskompani.

Till en första betraktelse ter sig brigaden otroligt stor. Dock skall man tänka på att den innehåller bara 4500 man och och flera av klossarna är inte så stora som de västliga motsvarigheterna, till exempel verkstadsbataljonen. Här har man valt att organisera bataljonerna efter funktionerna, till exempel verkstad åtskilt från underhåll, luftvärnsrobot skilt från luftvärnsrobotkanon osv. Därigenom är flera av bataljonerna personal och resurssvaga i en sådan jämförelse.

Som man också kan se i denna skiss är att bland annat UAV och andra spaningssensorer  saknas, vilket kan tyckas vara lite fattigt. Vilka UAV:er och hur många som skall finnas är inte klart ännu för förbanden på lägre nivåer. För brigadförband kan UAV av typen ZALA 421-08 vara aktuell.  Markspaningsradar saknas också. När väl den nya organisationen väl blir fastslagen kan det vara troligt att det även kommer finnas en enklare motsvarighet till ISTAR på brigaden, som ersätter spaningskompaniet men också ger det andra resurser.

REM-KS är en av resurserna i verkstadsbataljonens bärgningskompani.